Thông số kỳ thuật inox ống trang trí

mm

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.2

1.5

2.0

2.5

9.6

 

 

 

 

 

12.7

 

 

 

 

15.9

 

 

 

19.1

 

 

 

22.2

 

   

25.4

 

 

 

27.2

   

31.8

 

 

   

 

38.1

 

 

   

 

42.7

       

50.8

 

 

 

 

 

60.5

       

63.0

 

 

 

 

 

76.3

 

 

 

 

 

 

89.1

 

 

 

 

 

   

101.6